Föreningens årsmöte hålls den 1.2 kl. 18.00 i Sjundeå svenska skola. Välkommen!

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 1.2 klo 18.00 Siuntion ruotsinkielisessä koulussa. Tervetuloa!

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet
 5. Godkännande av möteskallelsen
 6. Godkännande av föredragningslistan
 7. Föredragning och godkännande av styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser
 8. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen
 9. Fastställande av bokslutet för verksamhetsperioden 2016-2017
 10. Beslutes om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga
 11. Val av ny styrelsemedlem
 12. Övriga föreslagna ärenden
 13. Mötets avslutande