Föredragningslista

VALMÖTE

Tid:            4.6.2018. Kl.19.00

Plats:         Folksam arenan

 1. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet.
 2. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet.
 4. Behandling av styrelsens och sektionernas förslag till verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2018-2019.
 5. Behandling av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018-2019, samt fastställande av medlemsavgifterna.
 6. Val av styrelseordförande för verksamhetsåret 2018-2019.
 7. Val av styrelseledamöter (6) samt suppleanter (2) för verksamhetsåret 2018-2019.
 8. Val av medlemmar i föreningens sektioner för verksamhetsåret 2018-2019.
 9. Val av verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för verksamhetsåret 2018-2019.
 10. Sjundeå IFs 100 års fest
 11. Övriga föreslagna ärenden.
 12. Mötets avslutande.

Välkomna! Tervetuloa!